Restrukturyzacja zapobiegawcza

Jak ją rozumiemy:
 1. Jako całokształt dostosowanych indywidualnie dla podmiotu działań profilaktyczno-wyprzedzających.
 2. Z doświadczenia wiemy, że najczęściej trudna sytuacja rynkowa/finansowa czy organizacyjna nie jest jednorazowym zdarzeniem. Wprost przeciwnie z reguły mamy do czynienia ze skutkami dłużej trwającego procesu, nawarstwiania się nierozwiązanych problemów.
 3. Decyzje o rozpoczęciu działań naprawczych (lub choćby zwrócenie się o pomoc eksperta) są przez przedsiębiorców podejmowane zbyt późno. Przyczyn jest wiele, ale głównie wynikają z braku obiektywnej (realnej) oceny sytuacji przez przedsiębiorcę, bagatelizowaniu symptomów (często oczywistych) pogarszającej się sytuacji lub po prostu oczekiwania na „złoty strzał” (znamy to już dopinany kontrakt, już jest inwestor ….. itp.) .
 4. Wiemy także, iż „wpadnięcie w problemy” to dłuższy proces, to tak samo naprawa rzadko kiedy możliwa będzie dzięki prostym i szybkim działaniom.
 5. A ostatecznie – czym szybciej podejmujemy działania tym większe mamy prawdopodobieństwo osiągniecia sukcesu.
 6. To właśnie kompilacja szeregu działań pozwalających na optymalne działania naprawcze nazywamy RESTRUKTURYZACJĄ ZAPOBIEGAWCZĄ.
 7. W tym też kierunku zdaje się zmierzać Unia Europejska, która nakazała swoim członkom na implementację do przepisów prawnych rozwiązań, mających ułatwić właśnie te działania wyprzedzające (w czerwcu 2019 roku Rada UE przyjęła Dyrektywę nr 2019/1023 dotyczącą „ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych…..” – powszechnie określana jako „dyrektywa drugiej szansy”).

Jakie wobec tego w ramach RESTRUKTURYZACJI ZAPOBIEGAWCZEJ rozwiązania proponujemy:

 1. Przeprowadzenie wstępnego audytu finansowo-prawnego oraz organizacyjno-technologicznego.
 2. Rekomendacje co do dalszej prawnej i organizacyjnej formuły postępowania tj. wskazanie celu i narzędzi do jego osiągnięciu. (tj. jakie działania restrukturyzacyjne należy podjąć).
 3. Wszechstronne doradztwo w procesie restrukturyzacji lub wsparcie w procesie restrukturyzacji (rozumiane jako forma interim management).

Co odróżnia RESTRUKTURYZACJĘ ZAPOBIEGAWCZĄ od dotychczasowego podejścia:

 1. Rozpoczynamy ja jak najwcześniej – gdy tylko pojawiają się pierwsze symptomy występowania problemów.
 2. Działamy kompleksowo – zespół doświadczonych i kompetentnych ekspertów (m.in. finaliści, prawnicy, osoby z wiedzą techniczną w różnych branżach przemysłu i handlu) – jest w stanie ocenić szeroki aspekt działania przedsiębiorstwa.
 3.  Na podstawie trafnej oceny i rekomendacji możliwe będzie podjęcie optymalnych działań, którymi mogą być zarówno optymalizacja technologiczna, optymalizacja majątkowa, ale również różnego rodzaju procedury oddłużeniowe.

Dlaczego warto wybrać RESTRUKTURYZACJĘ ZAPOBIEGAWCZĄ:

 1. Bo jesteśmy skuteczni.
 2. Bo czym szybciej podejmiemy działania restrukturyzacyjne tym większe prawdopodobieństwo sukcesu.
 3. Kompleksowa ocena i wsparcie może pozwolić na podjęcie mniej dolegliwych działań restrukturyzacyjnych.