Polityka drugiej szansy – implementacja

Polityka drugiej szansy – implementacja. W czerwcu 2019 roku Rada UE przyjęła Dyrektywę nr 2019/2023 dotyczącą „ram prawnych restrukturyzacji, drugiej szansy  i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych…..” – powszechnie określana jako „dyrektywa drugiej szansy” zobowiązując jednocześnie kraje UE do implementacji rozwiązań w systemach prawnych państw członkowskich. Określony termin na implementację, czyli lipiec 2022 nie został […]

Test zaspokojenia

Test zaspokojenia. Jak pisałem we wcześniejszym artykuliku, wdrożenie Dyrektywy nr 2019/2023 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej „ram prawnych restrukturyzacji, drugiej szansy  i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych…..” – powszechnie określanej jako „dyrektywa drugiej szansy” do polskiego systemu prawnego ma się odbyć m.in. przez stosowne zmiany w przepisach. Wczesnej wskazałem na najważniejsze proponowane zmiany, a teraz […]

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja Pojęcie restrukturyzacji jest bardzo pojemne i co do zasady obejmuje wszelkie działania, których celem jest istotna zmiana w funkcjonowaniu danego podmiotu.Stąd pod formułą restrukturyzacji możemy rozumieć zarówno działania zmierzające do istotnych zmian organizacyjnych, prawnych, technicznych, czy technologicznych. Naszym zdaniem najistotniejszymi czynnikami decydującymi o powodzeniu procesu restrukturyzacji są: Dobra diagnoza potrzeby zmian, Merytoryczna analiza wyboru […]

Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie jako podmiotu BMT Finance (ale także kluczowych pracowników BMT) obejmuje aktywne uczestnictwo w kilkudziesięciu procesach restrukturyzacji podmiotów. Wsparcie to dotyczyło formuły głównego doradcy w procesie restrukturyzacji, w tym często uczestnictwo w zarządzaniu (objęcie stanowisk w Zarządzie na czas trwania procesu).Ostatnie realizowane projekty: Duży podmiot działający w branży produkcji stalowych, off shore […]

Odpowiedzialność za zobowiązania, w tym podatkowe Spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania, w tym podatkowe Spółki. Czy właściciel lub członek zarządu Spółki odpowiada za jej zobowiązania?Warto zauważyć, iż spółka kapitałowa (czyli spółka z ograniczona odpowiedzialnością i spółka akcyjna) to osobny byt prawny (osoba prawna) i jej majątek, zobowiązania, czy należności nie są związane z majątkiem osobistym właściciela lub członka zarządu lub rady nadzorczej.Co do […]

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka To stosunkowo nowa w polskim (od 2014 roku) prawie instytucja pozwalająca osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na datę złożenia wniosku, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie/rezygnacja z prowadzenia tej działalności) oddłużyć się i prowadzić dalsze życie bez widma egzekucji ze swojego majątku. Oddłużenie takie jest definitywne i po odpowiednim postanowieniu Sądu niejako „zamyka” temat dalszego […]